Tut tạo bm ko bị hạn chế quảng cáo

Vào link developer.  https://developers.facebook.com/

Chọn bắt đầu, xác nhận các thứ xong thì tạo app.

Tạo xong app vào mục Cài đặt app -> thông tin cơ bản

Tạo tài khoản mới Done